Yrd.Doç.Dr.Erdoğan Köycü'nün Kariyeri CV

 

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü

 

İletişim Bilgileri

Adres: İslami İlimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası Z:20  Nolu Oda

Yazıcılar Kampüsü 74000 BARTIN

Telefon: Büro: 0 378 5011000 (1290) ;  Cep: 0 537 376 00 85

Mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com;drerdogankoycu@gmail.com

İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.com

 

 

 

 

 Doğum Tarihi:01.01.1965

 

 

Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 

 

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

4. Öğrenim Durumu:

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 İlahiyat Fakültesi

 Ankara Üniversitesi

 1990

Yüksek Lisans

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Ankara Üniversitesi

 1993

Doktora

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 Ankara Üniversitesi

 1999

  

1.Lisans:Hadîs Tasnîf Metotları ve Bu Metotlara Göre Hazırlanmış Belli Başlı Hadîs Kitapları,

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalı-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, 1990

2.Yüksek Lisans: et-Tirmizî’nin Süneninin Metot Yönünden İncelenmesi-Ankara Üniversitesi,

 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalı, 1993

http://tr.scribd.com/doc/98971157/1953-2007  1904 Nolu Tez

3.Doktora: el-Mizzî’nin (742/1341) Hadis İlmindeki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalı, 1999

http://tr.scribd.com/doc/98971157/1953-2007  1905 Nolu Tez

5. Akademik Unvanlar

1.Yrd. Doç. Dr. Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi,2013-

2.Dr. Başöğretmen 2005-2008 Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi

                           2008-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

                           2008-2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Bekirpaşa Lisesi

                           2008-2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele Ticaret Lisesi

                           2009-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu

                           2012-2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu

                           2013-2014 Ankara Altındağ Esenevler Anadolu Lisesi

3.Dr. Başöğretmen 1999-2005 Ankara Altındağ Kutalmışbey İlköğretim Okulu

4.Öğretmen 1991-1992 Ankara Altındağ Peyami Safa İlköğretim Okulu- 1992-1999 Ankara Altındağ   

   Kutalmışbey İlköğretim Okulu 1994-1995 1995-1996 Ankara Altındağ Hacı Bayram Ortaokulu                                                                                                      

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

    (Devam Eden)

 

1.Şerif Ahmet BURSALI,Hadislere Göre Emr-i bi’l-Ma’rûf ve Nehy-i ani’l-Münker

2.Yavuz ÖZBAY,Günümüz Fitneleri Karşısında Hadisler Işığında Çözüm Yolları

3.Sadiye EKİNCİ, Akrabalık İlişkilerinin Geliştirilmesinde Hadislerin Rolü

4.Mustafa ŞENGÜL, İlköğretim Arapça 5. Sınıf Öğretim Programının Değerlendirilmesi

5.Yücel CAN, Bartın Kitabelerindeki Arapça Kelimelerin Hususiyetleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

1.16-18 Nisan 2015 Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası

Sempozyumu “Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Ahlâk ve Değerler Eğitimi Algısı” Tam Bildiri Metni, Ankara, 2016,

c. I. s. 693-714.

2.24-25 Haziran 2014 Ankara Maltepe İlci Otel I. Uluslararası Tıbbu’n-Nebevî Kongresi, Tarihten

 Günümüze Sağlığın Korunması Tıbb-ı Nebevî ve Karantina Uygulamaları, Tam Bildiri Metni,

Ankara, 2016 s. 318-343.

3.2015 Adana Uluslararası İslam & Tıb Tıbb-ı Nebevî Kongresi, Peygamberimizin İnsan Sağlığının

Korunmasında Tavsiye Ettiği Güncel Tıpta da Uygulanabilecek Bazı Yöntemler, Tam Bildiri Metni,

 Adana, 2016 s. 105-120.

4.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Uluslararası Terör ve İslamofobi Sempozyumu, Bartın,2016.

Tebliğin Tam Metni Değerler Eğitimi’nde Sevgi ve Saygı Öğretimi Bağlamında Hadislerin Rolü,

 Bartın, 2017. s. 203-215.

5.Uluslararası Amasya Sempozyumu, Mekke Kadısı Amasyalı Buhârî Şârihi Zenbillizâde Fudayl

Çelebi, 21 Nisan 2017 Sözlü sunum yapıldı. Basım için gönderildi.

6.2.Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Hacı Bayram Veli Literatürü, 2 Mayıs 2017 Sözlü

sunum yapıldı. Basım için gönderildi.

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Hz.Muhammed’in (s.a.s.) Vasıfları,(Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-

Ricâl, c. I, 229-233 sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 Ulusal Hakemli Sayı:1,Sayfa:105-117.

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_1/2014_1_KOYCUE.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi1.pdf

2.“Nihat Hatipoğlu’nun Ebû Zur’a er-Râzî ve Hadîs İlmi’ndeki Yeri” Adlı Eseri Üzerine Bazı

Eleştiri ve Mülahazalar (Kitap Eleştirisi ve Tashîhi Yazısı),Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 Ulusal Hakemli Dergi Sayı:1,Sayfa:125-133

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_1/2014_1_KOYCUE2.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi1.pdf

3.Hz.Muhammed’in (s.a.s.) Mucizeleri, (Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl fî

Esmâi’r-Ricâl, c.I,234-244 sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi ) Bartın Üniversitesi İslami İlimler

 Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2, Sayfa:57-79

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_2/2014_2_KOYCUE.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi2.pdf

4.III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Değerlendirmesi ( Sempozyum Değerlendirmesi ) Bartın

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ulusal Hakemli Dergi Sayı:2 Sayfa:101-117

http://isamveri.org/pdfdrg/G00078/2014_2/2014_2_KOYCUE2.pdf

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi2.pdf

5.Beşşâr Avvâd Ma’rûf, (Cemâluddin Ebûl-Haccâc el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, c. XXXV,

s.445-449 sayfalar arası Kitap Bölümü Tercümesi) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Ulusal Hakemli Sayı:4,Sayfa:101-113

http://iif.bartin.edu.tr/dergi/sayi4.pdf

6.Şu’be b. el-Haccâc’ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları

Dergisi, cilt: 5 Sayı: 8 2016.Sayfa: 3099-3124

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/255212

7.Âyet ve Hadislere Göre Din ve Ahlâk İlişkisi, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

4. Cilt, Sayı: 1, 2017. s. 35-53.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1.7-10 Mayıs 2014 Bartın Amasra Amasra Dünya Miras Yolunda Çalıştayı Kitabı, Bartın-Mayıs,2015

(Sosyal Araştırmalar ve Halkla İlişkiler Grubu s. 25,32-34,74.)

http://www.amasra.com.tr/wp-content/uploads/2015/11/UNESCO-Yolunda-Amasra.pdf

2.11-12 Kasım 2016 Antalya, Hasan Hüsnü Erdem Sempozyumu,“İlâhî Hadisler” Adlı Eseri Bağlamında

 Hasan Hüsnü Erdem’in Hadis Müktesebâtı, Basım için gönderildi.

 

7.6 Diğer Yayınlar

 

Uluslararası Yayınevinden Çıkan Kitaplar

1.Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Ders Kitabı(Komisyon), Lefkoşa, 2011.

2.Dînî Bilgiler Kursu Öğrenci Çalışma Kitabı(Komisyon), Lefkoşa, 2011.

3.Sunenu’t-Tirmizî’nin Metot Yönünden İncelenmesi, Araştırma Yayınları, Ankara, 2013.

4.El-Mizzî’nin Hadis İlmindeki Yeri,Araştırma Yayınları, Ankara, 2013.

5.“Kim, Benim Üzerime Kasten Yalan Söylerse Cehennemdeki Yerine Hazırlansın.”Hadisi Üzerine

     Bir Araştırma, Araştırma Yayınları, Ankara, 2013.

6.Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî’nin Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar, Araştırma Yayınları,

    Ankara, 2016.

 

7.7 Eserlerine yapılan bazı atıflar

1.Ünal, Yavuz, TC İlahiyat Fakültelerinde 1957-1997 Yılları Arasında Hadis Ana Bilim Dalında

Yapılan Tezler Bibliyografyası, İslami Araştırmalar Dergisi Hadis ve Sünnet Özel Sayısı, c. 10,

 sy:1-2-3, 1997. s. 201.

2.Başer, İsmail, Kütüb-i Sitte’ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi, Sütçü İmam

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2006, s. 5

http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00518/Ismail_Baser_Tez.pdf

3.Başer, İsmail, Kütüb-i Sitte’ye Dâhil Dört Sünen Kitabının Mukayesesi, Sütçü İmam Üniversitesi,

 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2006, s. 68

http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00518/Ismail_Baser_Tez.pdf

4.Erul, Bünyamin, Müellefâtu fî’l-Hadîs ve Ulûmi’l-Hadîs ve Ulûmihi fî’l-Ahdi’l-Cumhûrî fî Turkiye,

s. 20              

5.Erul, Bünyamin, Müellefâtu fî’l-Hadîs ve Ulûmi’l-Hadîs ve Ulûmihi fî’l-Ahdi’l-Cumhûrî fî Turkiye,

s.27 

د. بنيامين أرول  المؤلفات في الحديث و علومه في العهد الجمهوري في تركيا – ببليوغرافيا

مكانة المزي في علم الحديث، أرطوغان كويجو، أنقرة-1999، 156ص. رسالة دكتوراه

http://shamela.ws/browse.php/book-8537/page-27  

6.Karahan, Abdullah, Türkiye’de Cerh ve Ta‘dîl ile Alakalı Yapılmış Çalışmalar, Uludağ Üniversitesi

 İlâhiyat Fakültesi Dergisi cilt: 13,sayı: 2, 2004,s.187

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluifd/article/viewFile/5000017950/5000018240

7.Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997),Etüt Yayınları, Samsun,1997,

 s. 166-167.

8.Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997),Etüt Yayınları, Samsun,1997,

s.99.                                                                 

9.Küçük, Meryem, Tirmizî’nin Sünen’in’de el-Bânî’nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslerin

 Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan. Yrd. Doç. Dr. Nimetullah Akın) .

Çanakkale-Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Çanakkale, 2010, s: 11 (53.Dipnot)

10.Küçük, Meryem, Tirmizî’nin Sünen’in’de el-Bânî’nin Uydurma Olarak Nitelendirdiği Hadîslerin

Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,(Dan. Yrd. Doç. Dr. Nimetullah Akın) Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2010, s. 99

11.Savut, Harun,“Tefsir İlminin Rivayet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in

Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

 Ankara, 12, s.59 (197.Dipnot)

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/23755/

12.Savut, Harun,“Tefsir İlminin Rivayet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in

Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Ankara, 2012, s. 59 (198.Dipnot)

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/23755/

13.Savut, Harun,“Tefsir İlminin” Rivayet Kaynaklı Sorunlarına Bir Çözüm Arayışı: İbn Kesîr’in

Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Ankara, 2012, s. 201        

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/23755/

14.Gökçe, Ferhat, Türkiye’de Memluklular Döneminde Hadis Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları

 Literatür Dergisi, c. 11, s. 21, 2013, s. 61

15.Gökçe, Ferhat, Türkiye’de Memluklular Döneminde Hadis Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları

 Literatür Dergisi, c.11, s.21, 2013,s. 61, 90.Dipnot

16.Savut, Harun, Rivayet Sorunlarına Çözüm Arayışı İbn Kesîr Tefsiri Bağlamında, Otto Yayınları,

Ankara, 2016, s. 65,197.Dipnot.

17.Savut, Harun, Rivayet Sorunlarına Çözüm Arayışı İbn Kesîr Tefsiri Bağlamında, Otto Yayınları,

Ankara, 2016, s. 65,198. Dipnot.

18.Savut, Harun, Rivayet Sorunlarına Çözüm Arayışı İbn Kesîr Tefsiri Bağlamında, Otto Yayınları,

Ankara, 2016, s. 206.

19.Canikli, İlyas, Hz. Muhammed Özelinde Peygamber Aleyhtarlığı, Fecr Yayınları, Ankara, 2016,

s. 180.

20.Canikli, İlyas, Hz. Muhammed Özelinde Peygamber Aleyhtarlığı, Fecr Yayınları, Ankara, 2016,

s. 321.

21. Güngör, Haydar, Hz. Peygamber Döneminde Kullanılan Kıyâfetler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

       İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz: 2016, c. 4,sayı: 8,s.49.5. Dipnot.

22.Güngör, Haydar, Hz. Peygamber Döneminde Kullanılan Kıyâfetler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

       İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz: 2016, c. 4,sayı: 8, s. 68.

 

23.Ali Erdoğdu, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (279/892)Muhaddis,(İlk Şemâil

Müellifi), s.1.Dipnot,1.

http://www.siyerinebi.com/tr/alierdogdu/tirmizi

24.Osman Oruçhan,İnsan İskeletindeki Kemik/Eklem Sayısı Hakkında Bilgi İçeren Hadisler Üzerine

Eleştirel Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt: 6 Sayı: 3 2017.Sayfa: 1512.

25.Osman Oruçhan, İnsan İskeletindeki Kemik/Eklem Sayısı Hakkında Bilgi İçeren Hadisler Üzerine

Eleştirel Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt: 6 Sayı: 3 2017.Sayfa: 1517.

26.Osman Oruçhan, İnsan İskeletindeki Kemik/Eklem Sayısı Hakkında Bilgi İçeren Hadisler Üzerine

Eleştirel Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt: 6 Sayı: 3 2017.Sayfa: 1529.

27.Ali Arslan, Hz. Peygamber’in (S.A.S.) Örnekliğinde “Güven ve Sadâkât”a Dayalı Toplumsal Ahlak,

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı: 1, 2017.Sayfa: 7.

28.İlyas Canikli, Dâvûd-i Karsî'nin Şerhu Risâle fî Usûli'l-Hadis İsimli Eserinde Yer Alan Rivayetler Üzerine
 
Bir Değerlendirme,  İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, c. 6, Sayı:3, 2017.sayfa:1673, 1679.

 

8.Projeler

 

A-Uluslararası

1.2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hadîs ve Sünnet Bilinci Projesi

  İzin Veren Kurum: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği-

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı.

 Yürütücü: Dr. Erdoğan Köycü

2.2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görev Yapan Din Görevlilerinde Vaaz ve Hutbelerde

Hadis ve Hadis Kaynakları Kullanımı Projesi

İzin Veren Kurum: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı.

Yürütücü: Dr. Erdoğan Köycü

B-Ulusal

1.27 05 2015Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi İDKAB Bölümü Öğrencilerinde Hadis

ve Sünnet Kültürü Projesi, Bartın.

İzin Veren Kurum: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü

2.Eylül 2015 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İDKAB Öğrencilerinde Hadis

ve Sünnet Kültürü, Bartın

İzin Veren Kurum: Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü

C-BAP

(13 06 2017 tarihinde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Kabul Edilenler-Çalışmaları Devam

 Edenler)

1.Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ, Araştırmacı: Şerif Ahmet BURSALI,Hadislere Göre

Emr-i bi’l-Ma’rûf ve Nehy-i ani’l-Münker, Bartın, 2017.

2.Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü, Araştırmacı: Yavuz ÖZBAY, Günümüz Fitneleri Karşısında

Hadisler Işığında Çözüm Yolları, Bartın, 2017.

3.Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü, Araştırmacı: Ar. Gör. Hayrettin BAHAR, Peygamberimizden

 Günümüze Tıbb-ı Nebevî ve Karantina Uygulamaları, Bartın, 2017.

 

(Başvurusu Tamamlanmış İncelemede Olan)

Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü, Araştırmacı: Mustafa ŞENGÜL, İlköğretim Arapça 5.

 Sınıf Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Bartın, 2017.

 

 

  9.İdari Görevler

 

1.Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı,2016-

2.Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcı, 2015-2016.

3.Bologna Kurum Koordinatörü, 2016-

4.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ÖYP Koordinatörlüğü, 2015-

5.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Editörlüğü, (1.Sayı) 2013-2014.

6.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Editörlüğü, (2.Sayı) 2014-2015.

7.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ÖYP Koordinatörlüğü, 2014-2015.

8.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Sosyal Etkinlikler Komisyon Üyeliği,2014-

9.Bartın Hutbe Yarışması İl Finali Komisyon Başkanı, 2015

10.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Gelecekten Günümüze Ahlâk Sempozyumu

     Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2015

11.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (3-4.Saylar), 2015

12.Burs ve Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Komisyon Üyeliği, 2015

13.Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İntibak ve Muâfiyet Komisyon Başkanlığı, 2016

14.Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim İlahiyat Yüksek Lisans Programı

       Açılması ÇalışmaKomisyon Üyesi, 2015-2016

15.2016 Bologna Ders Bilgi Paketi Düzenleme Sorumluluğu

16.12 05 2016 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Uluslararası İslamofobi ve Terör Sempozyumu

      Yürütme Kurulu Üyesi

17.2016 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 16 05 2016 Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma

      Yarışması Jüri Üyesi

18.20 06 2016 Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı

      Jüri Üyesi

19.20 06 2016 İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı

      Jüri Üyesi

20.Yabancı Öğrenci Komisyonu Üyesi, 2016

21.Öğrenci Konseyi Seçici Kurul Üyesi, 2016

22.Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi, 2017-

23.Muafiyet ve İntibak Komisyon Başkanı, 2017-

24.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dinî Bilgiler Kursları Öğrenci Kitabı, Öğrenci Alıştırma Kitabı Yama

     Komisyonu Üyesi

25.2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dinî Bilgiler Kursları Yönetmelik Hazırlama Komisyon Üyesi

26.2000-2003 Ankara Altındağ Zümre Öğretmenler Kurulu Başkanı   

27.2004 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi İlköğretim Okulu 4, 5, 6, 7, 8.

      Sınıflar Ders Kitapları Değerlendirme Komisyonu Başkanı

28.İlyas Canikli, Dâvûd-i Karsî'nin Şerhu Risâle fî Usûli'l-Hadis İsimli Eserinde Yer Alan Rivayetler Üzerine

Bir Değerlendirme,  İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, c. 6, Sayı:3, 2017.sayfa:1673, 1679.

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 

11.Ödüller

 

A-Kademe İlerlemesi

1996-2002 Yılları Arası 6 Yıllık Pekiyi Sicil Ortalaması 48 Mad. 1 Kademe İlerlemesi

 

B-Plaketler

1.12.05.2017 Plaket, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

2.02.03.2017 Plaket, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

3.29 04 2016 Plaket, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

4.18 04 2016 Plaket, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü

5.09 04 2015 Plaket, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

6.25 11 2013 Plaket, Ankara Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

7.13 06 2013Plaket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa Büyük Elçiliği Eğitim Müşavirliği  

8.31 05 2013Plaket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu Müdürlüğü

C-Takdirname

08 07 2002 Takdir Belgesi, Ankara Altındağ Kaymakamlığı-523

 

D-Teşekkürname

1.12.12.2016 Teşekkür Belgesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

2.16 05 2016 Teşekkür Belgesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

3.04 05 2016 Teşekkür Belgesi, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü

4.21 04 2016 Teşekkür Belgesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

5.25 03 2016 Teşekkür Belgesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü

6.26 11 2015 Teşekkür Belgesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü

7.26 06 2013 Hizmet Teşekkür Belgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı-4

8.04 06 2013 Teşekkür Belgesi,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor

   Bakanlığı-7724

9.Haziran 2011 Teşekkür Belgesi, Dini Bilgiler Kursları Kitap Yazma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

    MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü  

10.Haziran 2011 Teşekkür Belgesi, Dini Bilgiler Kursları Program Yazma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

     MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü  

11.Haziran 2011 Teşekkür Belgesi, Dini Bilgiler Kursları Program Yazma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

     MEGSB Talim Terbiye Müdürlüğü  

12.22.06.2010 Teşekkür Belgesi, Yurtdışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim

     Müşavirliği-304

13.18.7.2005 Teşekkür Belgesi, Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-318

14.09.12.2004 Teşekkür Belgesi, Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-467

15.17.04.2002 Teşekkür Belgesi, Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-1610

16.05.04.2001 Teşekkür Belgesi, Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim

     Müdürlüğü-67

17.01 09 1994 Teşekkür Belgesi, Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim

     Müdürlüğü-1767

E-Taltifname

10 06 1994 Taltif Belgesi, Görevinde Başarılı Hizmetler Ankara Altındağ Kutalmışbey İ.Ö.O.

     Müdürlüğü-954

12.Verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

 

1-YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Ö.Sayısı

Enstitü

 TİB 709 Hadis Usulü I                                       2014-2015 I. Dönem

3

2

   Sosyal Bilimler Enstitüsü

 TİB 710 Hadis Metinleri I                                 2014-2015 I. Dönem                        

3

2

   Sosyal Bilimler Enstitüsü

 SYU 1 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı             2014-2015 I. Dönem

                                                                           

4

1

   Sosyal Bilimler Enstitüsü

SYU 1 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı              2014-2015 I. Dönem

4

1

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 SYD 1 Yüksek Lisans Danışmanlık                  2014-2015 I. Dönem                                                   

1

1

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

SYD 1 Yüksek Lisans Danışmanlık                   2014-2015 I. Dönem                                                   

1

1

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !